گوناگونگوناگون از همه جا

حقوق اداره کار در۱۴۰۲ و جدول مقایسه ای حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۲

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال ۱۴۰۲ به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال ۱۴۰۲ را در جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ مشخص کرده‌ایم و آن را با سال ۱۴۰۱ و سالهای پیش مقایسه کرده ایم

اقلام حقوقسال ۹۹ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال)سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه۶۳۶,۸۰۹۸۸۵,۱۶۵۱,۳۹۳,۲۵۰۱,۷۶۹,۴۲۸
حداقل دستمزد ماهانه۱۹,۱۰۴,۲۷۰۲۶,۵۵۴,۹۵۰۴۱,۷۹۷,۵۰۰۵۳,۰۸۲,۸۴۰
مزد هر ساعت کاری۸۶,۸۳۷۱۲۰,۷۵۹۱۹۰,۰۷۴
مزد هر ساعت اضافه کاری۱۲۵,۷۱۰۱۶۹,۰۶۳۲۶۶,۱۰۳
حق مسکن۳,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
بن خواربار۴,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار)۹۹۹,۹۹۰۱,۳۹۹,۹۸۰۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند)۱,۹۱۰,۰۴۲۲,۶۵۵,۴۹۵۴,۱۷۹,۷۵۰۵,۳۰۸,۲۸۴
حق اولاد (دو فرزند)۳,۸۲۰,۸۵۰۵,۳۱۰,۹۹۰۸,۳۵۹,۵۰۰۱۰,۶۱۶,۵۶۸
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار)۲۶,۱۰۴,۲۷۰۳۸,۴۵۴,۹۵۰۵۸,۸۹۷,۵۰۰۷۳,۰۸۲,۸۴۰
حداقل حقوق با یک فرزند۲۷,۰۱۴,۶۹۰۳۹,۷۱۰,۴۱۵۶۳,۰۷۷,۲۵۰۸۰,۴۹۱,۱۲۴
حداقل حقوق با دو فرزند۲۸,۹۲۵,۱۱۰۴۲,۳۶۵,۹۱۰۶۷,۲۵۷,۰۰۰۸۵,۷۹۹,۴۰۸

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران سال ۱۴۰۲

ردیفشرحروزانه (ریال)ماهیانه (ریال)
۱حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز۱,۷۶۹,۴۲۸۵۳,۰۸۲,۸۴۰
۲کمک هزینه اقلام مصرفی۳۶۶,۶۶۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳حق مسکن۳۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۴حق اولاد (برای هر فرزند)۱۷۶,۹۴۲۵,۳۰۸,۲۸۴
۵پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
۶مجموعه دریافتی بدون فرزند و سابقه کار۲,۴۳۶,۰۹۴۷۳,۰۸۲,۸۴۰

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ قانون کار

ردیفعنوانمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روزمبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
۱مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه)۱,۳۹۳,۲۵۰۱,۳۹۳,۲۵۰
۲حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه)۴۱,۷۹۷,۵۰۰۴۳,۱۹۰,۷۵۰
۳بن کارگری ۱۴۰۱ قانون کار۸,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
۴حق مسکن ۱۴۰۱ قانون کار۶,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
۵حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۱)۴,۱۷۹,۷۵۰۴,۱۷۹,۷۵۰
۶حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۱)۸,۳۵۹,۵۰۰۸,۳۵۹,۵۰۰
۷حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۱)۱۲,۵۳۹,۲۵۰۱۲,۵۳۹,۲۵۰
۸مزد هر ساعت کار عادی۱۹۰,۰۷۴۱۹۰,۰۷۴
۹پایه سنوات ۱۴۰۱ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰
۱۰عیدی سال ۱۴۰۱ (حداقل)۸۳,۵۹۵,۰۰۰۸۳,۵۹۵,۰۰۰
۱۱سنوات سال ۱۴۰۱ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)۲,۱۰۰,۰۰۰۲,۱۷۰,۰۰۰
۱۲فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۱۲۶۶,۱۰۳۲۶۶,۱۰۳
۱۳فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۱مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاریمزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۱مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاریمزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۱۶,۲۶۹,۶۲۵۶,۴۷۸,۶۱۲
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۱۴,۱۷۹,۷۵۰۴,۳۱۹,۰۷۵
۱۷فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۱۹,۴۰۴,۴۳۷۹,۷۱۷,۹۱۸


جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۱

عنوانشش ماه اول (بر مبنای ریال)شش ماه دوم (بر مبنای ریال)
دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱۱.۳۹۳.۲۵۰۱.۳۹۳.۲۵۰
تعداد روزهای ماه۳۱۳۰
جمع دستمزد ماهانه۴۳,۱۹۰,۷۵۰۴۱,۷۹۷,۵۰۰
مزایای ماهانه بن کارگری۸,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
حق مسکن۶,۵۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول۵۸,۱۹۰,۷۵۰۵۶,۷۹۷,۵۰۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد)۱۳,۳۸۳,۸۷۲۱۳,۰۶۳,۴۲۵
سهم کارگر (۷ درصد)۴,۰۷۳,۳۵۲۳,۹۷۵,۸۲۵
مجموع حق بیمه۱۷,۴۵۷,۲۲۵۱۷,۰۳۹,۲۵۰

حقوق وزارت کار ۱۴۰۲ برای افراد دارای مدرک دیپلم چقدر است؟

تاثیر مدرک تحصیلی در میزان حقوق دریافتی، یکی از مهمترین سوالات کاربران است. به نظر می‌رسد که مدرک تحصیلی نباید تاثیری در میزان حقوق دریافتی داشته باشد و تمام کارگران باید حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۲ را دریافت کنند. با این حال در برخی از شرکت‌ها با توجه به قوانین شرکت و طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس مدرک تحصیلی تعیین می شود و ساختار و مقدار مشخصی ندارد.

افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

کمیسیون تلفیق در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ که به مبحث حقوق و دستمزد در سال آتی اشاره دارد، درباره حقوق سربازان وظیفه، در سال آتی موضوع را تعیین تکلیف کرد که بر این بر اساس، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۴۸ میلیون ریال، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور، ۶۰ میلیون ریال و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۷۲ میلیون ریال تعیین شد. کمیسیون همچنین تاکید کرد که دستورالعمل این بند با توجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزندان آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ چقدر است؟

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. به نحوی که پس از اعمال این افزایش حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از شصت و سه میلیون ریال کمتر نباشد.

نرخ مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، از پرداخت مالیات معاف هستند. به این ترتیب افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، مبلغی به عنوان مالیات حقوق پرداخت نخواهند کرد. بنابراین نرخ مالیات بر حقوق ۱۴۰۲ به صورت پلکانی محاسبه و کسر خواهد شد:

بین ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال%۱۰
بین ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال%۱۵
بین ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال%۲۰
۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال به بالا%۳۰

آیا افزایش حقوق به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟

افراد زیادی به دلیل از دست دادن شغل خود مجبور به تامین معیشت از طریق بیمه بیکاری هستند. با منتشر شدن خبر افزایش حقوق ۵۷ درصدی در انتهای سال گذشته برای کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این سوال برای کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند به وجود آمده که بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱ چقدر افزایش می‌یابد؟ بر اساس قانون کار، بیمه بیکاری برابر با ۵۵ درصد حقوق پایه است. در صورتی که افزایش سالانه حقوق از ۵۵ درصد بیشتر باشد آن‌وقت افزایش سالانه حقوق به بیمه بیکاری نیز تعلق می‌گیرد.

بنابراین به دلیل اینکه افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۵ درصد بوده، امسال افزایش حقوق به بیمه بیکاری نیز تعلق خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا